Behandlingssyn


I Maglesøhus tager vi udgangspunkt i miljøterapien i behandlingen af de unge anbragte hos os.


Miljøterapi er, som navnet lyder, terapi i miljøet. Miljøterapi er en psykiatrisk behandlingsform, der baserer sig på viden og teori om, hvilke forhold der er sunde for os at leve i og hvilke, der risikerer at gøre os syge. Miljøterapi fokuserer på de mange små faktorer, som udgør helheden i det miljø, den unge befinder sig i. Det betyder, at både de sociale relationer og de fysiske rammer indgår som en del af behandlingen. Målet med et miljøterapeutisk samarbejde er at skabe et trygt og terapeutisk miljø for den unge.

Miljøterapi er den eneste behandlingsform, der tager højde for, at arbejdet med relationer og de fysiske rammer skal fungere i samspil med hinanden.


Hos Maglesøhus hviler den miljøterapeutiske tilgang på et teoretisk fundament fordelt på tre søjler:


Relationelt fundament

I Maglesøhus tilstræbes en anerkendende og nysgerrigt undrende tilgang i relationsdannelsen med respekt og forståelse for den enkelte ung og dennes fortællinger. Målet er at skabe et bo- og behandlingsmiljø med fokus på meningsfuldhed og medindflydelse i eget liv. I fællesskabet vægtes rummelighed og accept af hinandens perspektiver. Maglesøhus tilstræber en klar og tydelig kommunikation, så personalet, den unge og deres pårørende til enhver tid føler sig trygge og velinformerede.

Fagligt fundament

Maglesøhus har et højt fagligt udgangspunkt med baggrund i mange års erfaring indenfor det specialpædagogiske og psykiatriske område i behandlingsarbejdet. Det teoretiske fundament bygger på miljøterapeutisk tænkning og narrative perspektiver. Personalet reflekterer over den praksis de udøver, hvad de skaber - hvorfor og hvordan. Refleksionen sker i og omkring praksisfeltet med de unge, på behandlingskonferencer, overlap, supervision, personalemøder og uddannelsesdage. I Maglesøhus er der udelukkende ansat uddannet personale, og tværfaglighed er i centrum i behandlingsarbejdet. Vi vægter loyalitet mod vores fælles kerneopgave; trivsel og udvikling hos de unge. Vi skaber løbende en organisering, der sikrer, at vi til enhver tid lever op til ambitionen om faglighed og kvalitet.

Fysisk fundament

Den miljøterapeutiske tilgang er udgangspunktet for det fysiske fundament og dermed også tanken om, at struktur og forudsigelige rammer er en del af behandlingsarbejdet med de unge.

I Maglesøhus er køkken og stue centralt placeret i afdelingerne, hvor man som ung træder ind i fællesskabet. Afdelingerne er gennemgående indrettet enkelt, lyst og roligt, med det formål at skabe en hyggelig og hjemlig atmosfære, som i sig selv kan virke terapeutisk for de unge. Derudover lægger vi vægt på, at der i afdelingen er visuelle skemaer, der kan danne overblik og forudsigelighed for de unge omkring aktiviteter, aftaler, daglig livsførelse og oversigt over hvilke personaler der er tilstede.

Det er disse tre søjler, der tilsammen skaber den miljøterapeutiske tilgang, og det er derfor vigtigt, at der tages højde for alle tre i forbindelse med behandlingen.Miljøterapeutisk behandling
I Maglesøhus tager vi udgangspunkt i miljøterapien i behandlingen af de unge anbragte hos os.


Det behandlingsmæssige arbejde tager afsæt i et anerkendende, miljøterapeutisk og narrativt grundsyn. Den pædagogiske tilgang er ressourcefokuseret med inddragelse af kognitive og miljøterapeutiske metoder. Fundamentet er en omfattende tværfaglig viden om og erfaring med behandling af unge, der kæmper med psykiatriske, neuropsykologiske og/eller psykosociale vanskeligheder.


I tilgangen til den unge er vi er optagede af at se bagom eventuelle diagnoser og fokuserer på den enkelte som et unikt individ med egen identitet, historie og håb og drømme for fremtiden. Det er vores udgangspunkt, at den unge til enhver tid gør det bedste han/hun kan.


Vi går på opdagelse i de bagvedliggende intentioner og er nysgerrige på, hvad der er vigtigt for den unge.


Vi bestræber os på at skabe et trygt miljø, hvor den unge kan føle sig værdifuld, respekteret og bakket op i sine foretrukne identitetshistorier.


Vi lægger vægt på at understøtte den unges oplevelse af at have kompetencer og handlekraft i forhold til egen situation og de vanskeligheder, der stiller sig i vejen for deres trivsel.


Vi har fokus på styrkelse af selvværd, tillid til omgivelserne og udvikling af færdigheder og copingstrategier, der kan åbne muligheder for, at den unge skridt for skridt kan spore sit liv i en retning, der giver mening og værdi for ham/hende. I denne proces tilbyder vi os som alliancepartnere for den unge, og relationsarbejdet indgår som en basal del af indsatsen.


Den pædagogiske indsats i dagligdagen udgør grundpillen i det behandlingsmæssige arbejde. Miljøet er velstruktureret og forudsigeligt med tydelige rammer, der ikke efterlader tvivl om, at personalet er troværdige og stabile samarbejdspartnere, der kan sikre stabilitet og tryghed i perioder af den unges liv, hvor han eller hun har særligt brug for det.


Den unge tilbydes individuelle samtaleforløb med børne- og ungdomspsykiater og løbende udviklingssamtaler med kontaktperson fra Maglesøhus.


Et positivt samarbejde med forældre og andre relevante personer i barnets netværk vægtes højt. Form og indhold af dette samarbejde aftales på baggrund af forældrenes ønsker og behov. Forældre tilbydes rådgivning i forhold til, hvordan de kan støtte deres barn og håndtere vanskelige problematikker i hjemmet. Forældrene har ligeledes mulighed for samtaler med intern psykolog og psykiaterkonsulent.


Som et supplement i behandlingen af de unge, tilbyder vi også NADA. Vores medarbejdere er uddannet som NADA-behandlere.unsplash