Behandlingssyn

I Maglesøhus tager vi udgangspunkt i miljøterapien i behandlingen af børnene og de unge anbragte hos os. Miljøterapi er, som navnet lyder, terapi i miljøet. Miljøterapi er en behandlingstilgang, der baserer sig på viden og teori om, hvilke forhold der er sunde for os at leve i og hvilke, der risikerer at gøre os syge.


Miljøterapi er den eneste behandlingstilgang på socialområdet, som sammentænker at det terapeutiske arbejde understøttes af både organisatorisk struktur såvel som fysiske rammer og på den måde fremmer og lægger vægt på relationen mellem børnene/de unge, personalet og omgivelserne og hvordan de skal fungere i samspil med hinanden.

Miljøterapi bruges i behandlingen af børnene og de unge

Et trygt og terapeutisk miljø

for børnene og de unge

Miljøterapi fokuserer på de mange små faktorer, som udgør helheden i det miljø, barnet/den unge befinder sig i.

Det være sig både hos os og i det omkringliggende samfund, som barnet/den unge på sigt skal bevæge sig ud i. Vi fokuserer på at arbejde med barnets/den unges historie og de problematikker der opstår i hverdagslivet. Målet er at skabe sammenhæng og et trygt og terapeutisk miljø for barnet/den unge, hvori muligheder for læring, mestring og personligt ansvar fremmes.

Den miljøterapeutiske tilgang


Hos Maglesøhus hviler den miljøterapeutiske tilgang på et teoretisk fundament fordelt på tre søjler:


Relationelt fundament

I Maglesøhus tilstræbes en anerkendende og nysgerrigt undrende tilgang i relationsdannelsen med respekt og forståelse for det enkelte barn/ung og dennes fortællinger. Målet er at skabe et bo- og behandlingsmiljø med fokus på meningsfuldhed og medindflydelse i eget liv. I fællesskabet vægtes rummelighed og accept af hinandens perspektiver. Maglesøhus tilstræber en klar og tydelig kommunikation, så personalet, barnet/den unge og deres pårørende til enhver tid føler sig trygge og velinformerede.

Fagligt fundament

Maglesøhus har et højt fagligt udgangspunkt med baggrund i mange års erfaring indenfor det specialpædagogiske og psykiatriske område i behandlingsarbejdet. Det teoretiske fundament bygger på miljøterapeutisk tænkning og narrative perspektiver. Personalet reflekterer over den praksis de udøver, hvad de skaber - hvorfor og hvordan. Refleksionen sker i og omkring praksisfeltet med børnene/de unge, på behandlingskonferencer, overlap, supervision, personalemøder og uddannelsesdage. I Maglesøhus er der udelukkende ansat uddannet personale, og tværfaglighed er i centrum i behandlingsarbejdet. Vi vægter loyalitet mod vores fælles kerneopgave; trivsel og udvikling hos børnene/de unge. Vi skaber løbende en organisering, der sikrer, at vi til enhver tid lever op til ambitionen om faglighed og kvalitet.

Fysisk fundament

Den miljøterapeutiske tilgang er udgangspunktet for det fysiske fundament og dermed også tanken om, at struktur og forudsigelige rammer er en del af behandlingsarbejdet med børnene/de unge.

I Maglesøhus er køkken og stue centralt placeret i afdelingerne, hvor man som barn/ung træder ind i fællesskabet. Afdelingerne er gennemgående indrettet enkelt, lyst og roligt, med det formål at skabe en hyggelig og hjemlig atmosfære, som i sig selv kan virke terapeutisk for børnene/de unge. Derudover lægger vi vægt på, at der i afdelingen er visuelle skemaer, der kan danne overblik og forudsigelighed for de unge omkring aktiviteter, aftaler, daglig livsførelse og oversigt over hvilke personaler der er tilstede.

Det er disse tre søjler, der tilsammen skaber den miljøterapeutiske tilgang, og det er derfor vigtigt, at der tages højde for alle tre i forbindelse med behandlingen.

Behandlingsgrundlag


I Maglesøhus tager vi udgangspunkt i miljøterapien i behandlingen af de børn og unge der er anbragt hos os.

Vores arbejde tager afsæt i et anerkendende, miljøterapeutisk og narrativt grundsyn. Den pædagogiske tilgang er ressourcefokuseret med inddragelse af kognitive og miljøterapeutiske metoder. Fundamentet er en omfattende tværfaglig viden om og erfaring med behandling af børn og unge, der kæmper med psykiatriske, neuropsykologiske og/eller psykosociale vanskeligheder.

I tilgangen til barnet/den unge er vi er optagede af at se bagom eventuelle diagnoser og fokuserer på den enkelte som et unikt individ med egen identitet, historie og håb og drømme for fremtiden. Det er vores udgangspunkt, at barnet/den unge til enhver tid gør det bedste han/hun kan.

Vi går på opdagelse i de bagvedliggende intentioner og er nysgerrige på, hvad der er vigtigt for barnet/den unge.

Vi bestræber os på at skabe et trygt miljø, hvor barnet/den unge kan føle sig værdifuld, respekteret og bakket op i sine foretrukne identitetshistorier.

Vi lægger vægt på at understøtte barnet/den unges oplevelse af at have kompetencer og handlekraft i forhold til egen situation og de vanskeligheder, der stiller sig i vejen for trivsel og udvikling.

Vi har fokus på styrkelse af selvværd, tillid til omgivelserne og udvikling af færdigheder og coping strategier, der kan åbne muligheder for, at barnet/den unge skridt for skridt kan spore sit liv i en retning, der giver mening og værdi for ham/hende. I denne proces tilbyder vi os som sparringspartnere for barnet/den unge, og relations arbejdet indgår som en basal del af indsatsen.

Den pædagogiske indsats i dagligdagen udgør grundpillen i det behandlingsmæssige arbejde. Miljøet er velstruktureret og forudsigeligt med tydelige rammer, der ikke efterlader tvivl om, at personalet er troværdige og stabile samarbejdspartnere, der kan sikre stabilitet og tryghed i perioder af barnet/den unges liv, hvor han eller hun har særligt brug for det.

Barnet/den unge tilbydes individuelle samtaleforløb med vores interne børne- og ungdomspsykiater og løbende udviklingssamtaler med kontaktperson fra Maglesøhus.

Et positivt samarbejde med forældre og andre relevante personer i barnets/den unges netværk vægtes højt. Form og indhold af dette samarbejde aftales på baggrund af både barnet/den unges og forældrenes ønsker og behov. Forældre tilbydes rådgivning i forhold til, hvordan de kan støtte deres barn/ung og håndtere vanskelige problematikker i hjemmet. Forældrene har ligeledes mulighed for samtaler med vores interne børne- og ungdomspsykiater.

Som et supplement til arbejdet med de børn og unge der bor i Maglesøhus, tilbyder vi også NADA. NADA er øreakupunktur, som lindrer og har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner, både fysisk og psykisk.

Vores medarbejdere er uddannet NADA-udøvere.

unsplash